wersja s³owacka strony
Od 15 lat dla Was
(707) 576-0485

Kamieñ dekoracyjny - piêkna elewacja lub ozdoba wnêtrz.

Dobr± markê jest w stanie zapewniæ tylko dobry produkt. Najlepsze komponenty, innowacyjno¶æ, bogate i ciekawe wzornictwo tworz± jako¶æ wyznaczaj±c± standardy obowi±zuj±ce w bran¿y. Systemy dekoracyjne INCANA zdobi± ¶ciany elewacyjne budynków lub stanowi± element dekoracji wnêtrz takich jak: kuchnia, ³azienka, salon czy przedpokój i s± od lat doceniane przez klientów w ca³ej Europie.
INCANA by³a kilkakrotnie nagradzana za rzetelno¶æ oraz indywidualne podej¶cie do klienta. Najistotniejsz± jednak cech± jaka wyró¿nia kamieñ dekoracyjny na ¶cianê jest jego naturalny wygl±d. Kamieñ na ¶cianê to wspania³a elewacja i uniwersalna, ponadczasowa dekoracja.

Kontakt

BUDOHURT
Materia³y Budowlane
ul. Porcelanowa 60
40-246 Katowice
budohurt@budohurt.pl

infolinia 801 011 101
tel. (32) 730 33 33
tel. (32) 209 04 57

Zapraszamy

pon. - pt. 7:00 - 17:00
sobota 7:00 - 13:00

Wydawanie towaru

pon. - pt. 7:00 -16:00

Requests in English
Anfragen auf Deutsch
poludnie@budohurt.pl
+48 693 288 511